• Squadra - The Digital Transformation Network

Privacy & Cookie Policy Squadra

1. Algemeen

Dit is het privacy en cookiebeleid van Squadra. Alle bedrijven die deel uitmaken van de  groep van Squadra hanteren dit beleid in de omgang met persoonsgegevens. Dat geldt voor de volgende vennootschappen: Squadra Group B.V., Squadra Facilities B.V., Squadra MDM B.V.,  Squadra Consulting B.V. en Squadra Search B.V., maar ook voor toekomstige vennootschappen die in de toekomst onder het label van Squadra actief zullen zijn.. Alle Squadra vennootschappen zijn gevestigd aan de Vlietskant 46 (4141 CM) te Leerdam. Met de aanduidding Squadra in dit beleid, wordt steeds elk van de voornoemde vennootschappen bedoeld. De verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens in overstemming met de toepasselijk wet en dit beleid rust daarbij steeds op de vennootschap aan wie de gegevens zijn verstrekt.

Bij de uitvoering van haar activiteiten verkrijgt en verwerkt Squadra gegevens van klanten, relaties, bezoekers van haar website en verder van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Squadra. In dit beleid tref je informatie aan over de persoonsgegevens die Squadra verwerkt en de doeleinden waarvoor en wijze waarop dat gebeurd.

Op onze website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Wij wijzen u erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Dit beleid is ook niet van toepassing op het gebruik van andere websites of de verstrekking van persoonsgegevens via die websites.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke persoonsgegevens Squadra verwerkt hangt af van de manier waarop en het doel waarvoor die gegevens aan Squadra worden verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld via onze website zijn maar ook bij het sluiten of uitvoeren van overeenkomsten. Daarnaast verwerken de verschillende Squadra vennootschappen elk verschillende met hun eigen activiteiten samenhangende persoonsgegevens. Afhankelijk van de werkzaamheden die worden uitgevoerd, kan Squadra in ieder geval de volgende gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens van (contact)personen;
 • geboortedatum/-plaats, leeftijd en geslacht;
 • e-mailadressen en telefoonnummers;
 • IP-adressen;
 • bij sollicitaties of wervingstrajecten; Curriculum Vitae en bijbehorende gegevens, met inbegrip van eventuele (pas)foto’s of video’s;
 • in sommige gevallen, Burgerservicenummers of andere identificatiestukken;
 • bank- en betaalgegevens;
 • andere persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt ter uitvoering van overeenkomsten.

3. Doeleinden en gronden voor het verwerken van uw gegevens

Squadra verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats voor het  aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Voor alle Squadra Vennootschappen zijn dat overeenkomsten met opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers en overeenkomsten met eventuele werknemers. Voor Squadra Search B.V. geldt specifiek dat zij de persoonsgegevens in werving en selectietrajecten gebruikt om deze gegevens in het kader van haar bemiddelingsactiviteiten in portefeuille te houden of aan derden te verstrekken.

Squadra verwerkt de gegevens bovendien  om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld fiscale verplichtingen.

Voor bepaalde verwerkingen vraagt Squadra toestemming. Dat gebeurd bijvoorbeeld voor de verzending van nieuwsbrieven of marketingberichten.

Tot slot heeft Squadra ook een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Daarvan is bij voorbeeld sprake bij verwerkingen die tot tot doel hebben om onze dienstverlening te evalueren en te verbeteren of ingeval opslag van gegevens noodzakelijk is in het kader van garantie, nazorg of mogelijke vragen over klachten over uitgevoerde uit overeenkomsten.

Voorbeelden van doeleinden van verwerkingen op de bovengenoemde gronden zijn onder meer:

 • het uitvoeren van opdrachten van onze klanten of opdrachtgevers;
 • het financieel verwerken en afwikkelen van alle overeenkomsten;
 • het organiseren van evenementen;
 • het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website;
 • het uitvoeren van marketingactiviteiten, PR en relatiebeheer;
 • het beveiligen van onze systemen;
 • het beheer van onze klantendatabase en het onderhouden van contacten;
 • het voldoen aan wet- en regelgeving;
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • het verzenden van nieuwsbrieven, blogs of soortgelijke berichten.

Indien Squadra personen informatie (zoals nieuwsbrieven of andere berichten) toezendt, wordt daarvoor altijd van te voren toestemming gevraagd. U heeft daarbij altijd de mogelijk om op simpele wijze aan te geven dat u bepaalde of alle berichten niet meer wenst te ontvangen.

Hierbij maakt Squadra gebruik van Autorespond. Bij het verzenden van e-mails via Autorespond worden zogenaamde web beacons meegezonden. Deze web beacons houden bij of de e-mail is geopend en of er op links in de nieuwsbrief is geklikt Zie daarvoor verder de toelichting onder cookies. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Autorespond verzamelt mogelijk ook gegevens voor eigen doeleinden. Zie hiervoor hun privacy statement: https://www.autorespond.nl/site/cookie-policy/.

Bij de specifieke werving en selectie werkzaamheden van Squadra Search B.V. geldt het volgende. De gegevens die Squadra Search ontvangt als u zich inschrijft, bijvoorbeeld via de webservice “matchmaking”, gebruikt Squadra Search allereerst om een match te vinden met een passende vacatures in onze portefeuille. Daarnaast houdt Squadra Search die gegevens in portefeuille en gebruikt Squadra Search die gegevens om u te  informeren over mogelijk interessante toekomstige vacatures, of kennissessies, workshops en bijeenkomsten.

Onderstaand wordt verder uitgelegd op welke manieren de verwerking van gegevens door Squadra plaats vindt.

4. Cookies

Squadra maakt op haar website gebruik van cookies en bijbehorende technieken. Die technieken worden toegepast om de gebruiksvriendelijkheid en doelmatigheid van onze website en uw gebruiksmogelijkheden te verbeteren. Omdat wij het belangrijk vinden dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken, proberen wij u hieronder zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik  en de werking daarvan.

Squadra vraagt voor het gebruik van cookies op haar website voorafgaand toestemming. Dat gebeurd door middel van een zogenaamde cookiebanner die u ziet als onze website bezoekt. Wij informeren u daarin over het gebruik van cookies en voor welk gebruik u toestemming kunt geven. Als u toestemming voor het gebruik van cookies heeft gegeven, wordt dat door onze website onthouden, zodat u bij een volgende bezoek niet opnieuw toestemming hoeft te geven. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. onder meer op de hieronder in dit beleid beschreven manieren.

Squadra gebruikt de volgende cookies op haar website

 • Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.
 • Analytische cookies: met deze cookies verzamelt Squadra met behulp van derden gegevens over het gebruik van onze webwinkel door de gebruikers (zoals hoeveel bezoekers, hoe lang bleven ze, wat werd bekeken). Door websitegebruik te meten kunnen we onze webwinkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Squadra maakt daarbij gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers haar website gebruiken. Middels een geplaatst cookie gebruiken wij deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
 • Social media cookies: op onze website staan knoppen van Facebook, LinkedIn en Twitter. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media plaatsen via de code van deze knoppen cookies. Squadra heeft daar geen invloed op. Leest u daarvoor de privacyverklaringen van Facebook, LinkedIn en Twitter om te zien wat er gebeurt met gegevens die via deze cookies worden verzameld.

De informatie die via de webbeacons van Autorespond wordt verzamelt, wordt door Squadra in geanonimiseerde vorm gebruikt voor statistische doeleinden. Dezelfde geanonimiseerde gegevens kan Autorespond ook gebruiken voor eigen doeleinden. Zie hiervoor hun privacy statement: https://www.autorespond.nl/site/cookie-policy/.

Als u niet wilt dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst, dan kunt u de Do Not Track-functie (‘websites vragen niet te volgen’) in uw browser aan te zetten. Er kunnen dan geen cookies worden geplaatst. Voor meer informatie over Do Not Track gaat u naar de website https://allaboutdnt.com/.

5. Persoonsgegevens delen met derden

Uitgangspunt is dat uw gegevens niet worden gedeeld met derden. In sommige gevallen gebeurd dat wel.

In de eerste plaats kunnen gegeven binnen de groep van Squadra gedeeld met andere bedrijven. Dat gebeurd altijd in het kader van de hiervoor genoemde doelen voor de verwerking van uw gegevens. Ieder Squadra vennootschap is gehouden de gegevens in overeenstemming met dit beleid te behandelen..

Bedrijven die wij inschakelen bij van de uitvoering van onze diensten of werkzaamheden verwerken uw gegevens in onze opdracht. Conform geldende wet- en regelgeving sluiten wij met de bedrijven die voor ons als verwerker optreden een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij de omgang met uw gegevens. Squadra blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bedrijven die zelf als verantwoordelijke in de zin van de wet zijn aan te merken dien zich aan alle relevante regels te houden en de gegevens de verwerken in overeenstemming met het eigen privacybeleid.

Daarnaast kan het voor Squadra nodig zijn om uw gegevens te delen met derden, zoals bijvoorbeeld bepaalde overheidsinstanties of opsporingsinstellingen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij Squadra in te zien. Indien die persoonsgegevens feitelijke onjuistheden bevatten, kan schriftelijk worden gevraagd om de gegevens te corrigeren. U bent daarnaast gerechtigd om Squadra te vragen om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk niet meer te verwerken, deze te laten verwijderen of te laten overdragen aan een andere partij.

De bovenstaande verzoeken kunnen worden gedaan bij de onder de contactgegevens genoemde persoon die binnen Squadra verantwoordelijk is. Squadra zal bij dergelijke verzoeken in alle gevallen uw identiteit verifiëren en zal daarna binnen 4 weken op u vraag of verzoek reageren.

Squadra kan u verzoek om gegevens te verwijderen geheel of gedeeltelijk weigeren indien zij er een gerechtvaardigd belang bij heeft dat die gegevens nog worden bewaard of indien Squadra daartoe op grond van een wettelijke verplichting nog gehouden is.

7. Beveiliging en bewaartermijnen

Squadra gebruikt en bewaart de aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor zover en zolang als dienstbaar aan de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden, en niet langer dan daarvoor nuttig of vereist is. Het kan zijn dat na het eindigen van de overeenkomst specifieke wettelijke verplichtingen of een ander duidelijk voor Squadra bestaand gerechtvaardigd belang maakt dat verwerking ook nadien nog aan de orde is. Indien u zich bij Squadra heeft aangemeld voor het ontvangen van marketinginformatie of andere berichten, blijven uw gegevens bewaard totdat u zich bij Squadra afmeld.

Squadra zorgt voor passende technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens om de kans op onrechtmatige verwerking zo klein mogelijk te maken.

8. Contactgegevens

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt door Squadra. Vragen en verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: Squadra, mevrouw Lindsay Gysen, info@squadrafacilities.nl. Het adres van Squadra is Vlietskant 46, 4141 CM te Leerdam.

9. Aanpassen beleid

Squadra behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om dit beleid aan te passen. Dat kan zowel het gevolg zijn van veranderingen als ontwikkelingen in de relevante wet- en regelgeving, maar ook in keuzes van Squadra of technische vernieuwing. Aanpassingen in dit beleid zullen steeds op deze website worden gepubliceerd. Neem ons beleid dus regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Dit beleid werd voor het laatst gewijzigd op 1 september 2018.